Egzamin Stanag 6001 poziom 2 – jak się przygotować?

Egzamin Stanag 6001 Poziom 2 (SPJ 2222) jest najczęściej zdawanym egzaminem przez pracowników wojska oraz osoby spoza resortu Obrony Narodowej. Zgodnie z CEFR ( Common European Framework of Reference) jest to poziom średniozaawansowany B2. Egzamin składa się z 4 części:

Czytanie (Reading comprehension),

Słuchanie (Listening comprehension),

Pisanie (Writing)

Mówienie (Speaking)

 Aby zdać egzamin kandydat musi osiągnąć w każdej części egzaminu 70%, czyli 14 punków na 20 możliwych. W praktyce wielu zdającym udaje się zdać wszystkie umiejętności, choć wielu zalicza poszczególne sprawności osobno. Więc jeśli osiągniemy 70% ze sprawności Czytanie i Słuchanie otrzymujemy  potwierdzenie Stanag 6001 (SPJ 2222) z powyższych sprawności, a do pozostałych części egzaminu musimy przygotować się ponownie na kursach doszkalających organizowanych przez Ministertwo Obrony Narodowej lub eksternistyczne. Jak się przygotować?

Czytanie – Reading Comprehension

Egzamin pisemny z umiejętności rozumienia tekstu czytanego składa się z 3 części: zadanie 1 – tekst z pytaniami wielokrotnego wyboru (multiply choice questions); zadanie 2 – tekst z uzupełnianiem luk – w moim mniemaniu najtrudniejsza część tego egzaminu, sprawiająca największą trudność zdającym, oraz zadanie 3 – tekst z pytaniami Prawda/True, Fałsz/false. Aby osiągnąć sukces w tej części egzaminu należy znać słownictwo ogólne -General English na poziomie B2, oraz słownistwo z zakresu wojskowości – Military English. Nie bez znaczenia jest też znajmość struktur gramatycznch na tym poziomie przydatnych szczególnie w części 2 – zadanie 2- uzupełnianie luk, znajomość czasów gramatycznych, a strona bierna jest absolutnym MUST!  Jak się przygotować? Otóż jest jedna rada- czytać, czytać czytać.  Zalecane materiały

  • CAMPAIGN 2 English for the military; wydawnictwo MacMillan
  • New English File 3rd edition  upper intermediate; wydawnictwo Oxford
  • Zestawy testów z lat ubiegłych dostępnych online na stronach wojskowych ośrodków szkoleniowych, na przykład: wsnjo
  • Teksty i artykuły o tematyce wojskowej z prasy i artykułów online. Na  przykład: Combat in Afghanistan,   Join the Military,  Understanding Military Active Duty

Słuchanie – Listening Comprehension

Egzamin pisemny z umiejętności rozumienia tekstu słuchanego składa się z 3 części: zadanie 1 – pytania wielokrotnego wyboru (multiply questions) na podstawie usłyszanego tekstu, zadanie 2 – dokończenie zdania, zadanie 3- odpowiedzi Prawda/True, Fałsz/False. Aby skutecznie przygotować sie od egzaminu w tej części należy systematycznie słuchać teskstów oryginalnych z różnych źródeł,  szczególnie tych z tak zwanymi „background noises”, różnych akcentów. Naukę należy rozpocząć odpowiednio wcześniej i słuchać systematycznie. Jak należy przygotować się do egzaminu Listening Comprehension? Polecam:

Pisanie – Writing

Egzamin pisemny składa się z 2 części: emaila i raportu. Za każdą wypowiedź pisemną można uzyskać maximum 10 punktów, w sumie 20 punktów za cały egzamin pisemny. Aby zdać tę część egzaminu, należy z każdej części uzyskać minimum 7 punktów (czyli 70%), co w sumie daje 14 punktów z całości.  Jeżeli  napiszesz emaila na 8 punktów, a raport zostanie oceniony na 6 punktów, niestety egzaminu nie zdałeś, pomimo sumy 14 pkt z całości egzaminu. Także ważne jest, aby przygotować się sumiennie do obu wypowiedzi pisemnych.

  • Email – wymagane są dwie formy – email prywatny (informal) i oficjalny (formal). Email oficjalny obejmuje poniższe rodzaje: list zapytanie (a letter of enquiry); list aplikacyjny o pracę (a letter of application); list zażalenie (a letter of complaint); list zaproszenie (an invitation); list z przeprosinami (a letter of apology).
  • Raport – raport skierowany do przełożonego opisujący zdarzenia w jednostce wojskowej, na misji, podczas patrolu. Wymagana jest odpowiednia forma (layout), nagłówki poprzedzające kazdy akapit, stosowne słownictwo. Sprawdź jak napisać RAPORT

Email i raport oceniane są pod względem poniższych kryteriów: bogactwo języka, poprawność gramatyczna, organizacja wypowiedzi i realizacja zadania. 

Mówienie – Speaking

Egzamin ustny na poziomie 2 składa sie z 3 części.

  • Task 1 – zdający prezentuje się podając dane osobowe, literuje imię i nazwisko używając standardowego alfabetu fonetycznego lub Alfabetu Fonetycznego NATO. Opisuje miejsce zatrudnienia i obowiązki w pracy.
  • Task 2 – rozmowa z egzaminatorem na podany temat na podstawie określonych w zestawie egzaminacyjnym podpowiedzi „prompts”.
  • Task 3 – wypowiedź na trzy tematy ogólne dotyczące życia codziennego i zawodowego. Na przykład: What makes a good soldier? ; Do you think first-aid classes sholud be compulsory at school? Why/Why not? Tell me about the last military training you’ve attended. etc.

Aby zdać część ustną egzaminu Stanag 6001 SPJ 2222 należy uzyskać 70% z każdej z części wypowiedzi. W przypadku nie zaliczenia jednego z poleceń – np. task 3, egzamin uznaje się za niezdany.

Stanag 6001 Poziom 2 – jak się przygotować? Upewnij się, że jesteś dobrze przygotowany do egzaminu, jeśli masz wątpliwości, sprawdź OFERTĘ  i zapraszam do kontaktu: Kontakt. Good Luck 🙂