Angielski w praktyce-jakich błędów językowych unikać?

Wszyscy popełniamy błędy językowe posługując się językiem ojczystym lub językami obcymi. Są to błędy gramatyczne, leksykalne, stylistyczne lub tak zwane kalki językowe. Jest też grupa błędów, które popełniane są nagminnie przez Polaków uczących się lub już władających językiem angielskim. Poniżej kilka z nich:

Zastosowanie czasu PRESENT SIMPLE zamiast PRESENT PERFECT

I live in Warsaw for 10 years. X   Niepoprawne zdanie!     

 Poprawna forma zdania to:  I have lived in Warsaw for 10 years. (Mieszkam w Warszawie od 10 lat).

I know Mike for a long time.  X    Niepoprawne zdanie!

Poprawna forma zdania to: I have known Mike for a long time. (Znam Mike’a od wielu lat).

Błąd polega na niepoprawnym użyciu czasu gramatycznego. Jeśli chcemy powiedzieć „Mieszkam w Warszawie”  w języku angielskim brzmi to: „I live in Warsaw” z zastosowaniem czasu Present Simple. 

Natomiast, jeśli chcemy powiedzieć od jak dawna mieszkamy w Warszawie, czyli wskazujemy punkt w przesszłości od którega trwa dana czynność,  czyli „Mieszkam w Warszawie od 10 lat” , stosujemy czas Present Perfect „I have lived in Warsaw for 10 years„.

Analogicznie mówimy:

Znam Mike’a czyli I know Mike,

Znam Mike’a od wielu lat I have known Mike for a long time.

Określanie swojego wieku

Jakże często słyszymy: I have 25 years – niepoprawne zdanie! Jest to kalka językowa z języka polskiego.

I am 25 years – niepoprawne zdanie!

I am 25 old – niepoprawne zdanie!

Poprawne zdanie powinno brzemieć:

I am 25 years old  lub I am 25. – Mam 25 lat.

„My friends and me” czy „My friends nad I”?

Bardzo często rodowici Anglicy lub English native speakers mówią:

My friends and me went to Rome last year.

Me and my friends are going to Scotland.

Zastosowanie zaimka osobowego w dopełnieniu (object pronoun) me w pozycji podmiotu zdania jest kolokwializmem, mową potoczną, niepoprawnie gramatycznie. Ponieważ, gdy wyrzucimy ze zdania „My friends and” pozostanie nam : Me are going to Scotland lub Me is going to Scotland, lub Me went to Rome last year.

My friends and I went to Rome last year Poprawne zdanie

My friends and I are going to Scotland – Poprawne zdanie

Dlaczego tak się dzieje? Pewnie dlatego, że język potoczny, język ulicy jest bardziej powszechny od tzw. RP (Received Pronunciation) czy też Standard English. Charakteryzyuje się błędami gramatycznymi i uproszczeniami. Będąc w UK z pewnością spotkamy się z takimi zdaniami jak:

They ain’t got nothing – non-standard English

Give me them books – non-standard English

We was there yesterday – non-standard English

A oto komentarz native speaker’a na temat świadomego użycia potocznego błędu:

For some, „My friends and I” is horribly snoibbish and posh – for others, it is elegance and niceness personified. For some „me 'n’ m’ friends” is horribly crass and low class- for others it is how „we ” speak, and therefore nice and wholesome. If you want to impress „lower working class” kids – then „me 'n’ m’ friends” is what you say.

Channel vs programme

Bardzo popularny błąd wśród Polaków, to stosowanie słowa „programme”  program telewizyjny jako „channel”- kanał telewizyjny.

Na pytanie : What’s your favourite TV programme? 

Większość Polaków odpowie: My favourite TV programme is Cartoon Network,  lub: My favourite programme is Discovery – są to niepoprawne odpowiedzi!

Channel – oznacza kanał telewizyjny, na przykład : Catroon Network, Discovery Channel, ITV, BBC, CNN

Programme – jest to program telewizyjny (film, quiz, news) na określonym kanale TV.

Jeśli ktoś zapyta nasWhat’s your favourite TV programme?

OdpowiadamyMy favourite programme is Scooby Doo on Cartoon Network 🙂

I like nature programmes on Discovery Channel.

I love The Simpsons (on CNN.)

i.e. vs e.g.

i.e. vs e.g. -jaka jest różnica?

Dwa podobne skróty, które często spotykamy w angielskich tekstach, szczególnie w języku oficjalnym, tzw. formal English. 

Oba skróty pochodzą z łaciny i oznaczają:  i.e. – id est co oznacza „that is”, „in other words”; e.g. oznacza exempli gratia, czyli „for example”.

i.e. – id est – that is; in other words, that is to say – używamy, gdy chcemy uściślić jakieś słowo lub sens zdania, sparafrazować, wyrazić innymi słowy.

I am leaving in four months, i.e., in October.

I am looking for a better job, i.e., with a higer salary and more responsibilities.

e.g. – exempli gratia – for example – używamy, gdy podajemy przykłady.

He likes many genres of music, e.g., rock, soul, country and jazz.

I have read some great Russian novels, e.g., The Idiot, Crime and Punishment.

  Interpunkcja

Należy pamiętać, że zawsze stosujemy kropki w tych skrótach, czyli i.e. a nie i.e – brak kropki jest błędem stylistycznym.