Politics vs Policy?

Politics vs policy? W słowniku angielsko-polskim oba wyrazy przetłumaczone są jako „polityka”. Dwa podobne słowa, które mają jednak różne znaczenie i zupełnie inne zastosowanie.  

Politics

Politics – czyli „polityka”  jest używane gdy mówimy o sztuce rządzenia państwem, pokonywaniu sprzeczności intersów społecznych, mającej na celu zachowanie ładu społecznego. Wywodzi się z języka greckiego: poly – mnogość; polis –miasta, państwa.

Jest to sprawowanie władzy przez państwo w różnych dziedzinach życia np. polityka zagraniczna, polityka społeczna, polityka zdrowotna, polityka finansowa.

Zastosowanie:

I am not interested in politicsNie interesuję się polityką.

He is studying politicsOn studiuje nauki polityczne.

He is going to retire from politics next year – Ma zamiar zrezygnować z polityki w przyszłym roku.

There are two major political parties in England – Są dwie główne partie polityczne w Anglii.

This summit has put social policy at the heart of European politics Ten szczyt stawia politykę społeczną na piedestale polityki europejskiej.

Politics is just a game, and politicians are it’s players – Polityka jest tylko grą, a politycy są jej graczami.

Inne użycie:

office politics – relacje personalne w firmie

 We must deal with office politics in most workplaces – Musimy nauczyć się zasad postępowania w większości miejsc pracy.

politics – metody postępowania 

His politics are questionable – Jego metody postępowania są bardzo wątpliwe.

Policy

Policy to „polityka” odnosząca się do sfery biznesu, filozofii i procedur zarządzania firmą, państwem,  handlem, zespół zasad i metod, strategii rozwoju, ekspansji na rynki. Można powiedzieć, że policy to „kierunki działania”, zasady, którymi się kierujemy.

Zastosowanie:

Our financial policy is transparent – Nasza polityka finansowa jest przejrzysta.

Company policy prevents me from revealing such deatils – Niestety, polityka mojej firmy zabrania mi ujawnienia takich faktów.

The heads of States discussed the problem of external security policyPrzywódcy państw rozmawiali na temat zewnętrzenej polityki bezpieczeństwa.

Our trade policy often conflicts with development cooperation policyCzęsto nasza polityka handlowa jest sprzeczna z polityką współpracy na rzecz rozwoju.

What is your party’s policy on immigration? – Jaka jest polityka twojej partii w odniesieniu do imigracji?

She advises the Prime Minister on foreign policy –  Ona doradza premierowi w sprawach polityki zagranicznej.

We protect your personal data with our privacy policyChronimy twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.

You should take out life-insurance policy – Powinieneś wykupić polisę ubezpieczeniową na życie.

Politics vs policy?  Podobne, a jednak różne 🙂 Jak subtelna jest różnica między tymi dwoma słowami i ich znaczeniem można zauważyć w artykule The politics of Trade Wars , gdzie słowo politics nie odnosi się do sfery zasad handlu i ekonomii, nie określa polityki handlowej (trade policy), ale dotyczy „wielkiej polityki”, rozgrywek politycznych, ustalania taryf celnych dla bardziej lub mniej zaprzyjaźnionych krajów -„friendly nations”.