Idiomy w Business English

Jeśli pracujesz w środowisku biznesowym, bierzesz udział w negocjacjach, sprzedajesz towary i usługi, używasz na co dzień języka angielskiego, powinieneś znać idiomy w Business English. Ich nieznajomość może utrudnić komunikację lub prowadzić do wielu nieporozumień. Idiomy w Business English stały się ważnym elementem  języka biznesowego. Poniżej zamieszczam kilka z nich, które są absolutnym ” a must”.

Cutting edge – idiom stosowany gdy produkt czy rozwiązanie, które oferujemy, są innowacyjne, niestandardowe, naprawdę nowoczesne. Często używany jest w  sferze technologii, mediów, medycynie czy elektronice. Znaczenie: awangarda, przełomowy, nowatorski.

Cutting edge technology is vital to businesses and industry. 

Nowatorskie technologie są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorstw i przemysłu.

 

Meet the deadline–  Niezwykle popularny idiom stosowany powszechnie w środowisku biznesowym. Oznacza: dotrzymać terminu, zakończyć projekt w określonym terminie.

I can assure you that we expect to meet the deadline.

 Mogę zapwenić, iż uda nam sie tego dokonać w wyznaczonym czasie. 

 

Set a target – idiom uzywany w marketingu i sprzedaży. Oznacza: postawić sobie za cel, ustalić cel.

The board has set a target of increasing sales by 5%.

Zarząd określił cel zwiększenia sprzedaży o 5%.

 

Blue collar workers – potoczne określenie pracowników fizycznych, tak zwane „niebieskie kołnierzyki”, natomiast urzędników określa się jako „white collar workers”.

Blue collar workers have gone on strike again.

Pracownicy fizyczni ponownie rozpoczęli strajk.

 

Red tape – idiom stosowany do określenia biurokracji, procedur biurokratycznych,

There is no doubt we must limit red tape in our company.

Nie ma watpliwości, że powinniśmy ograniczyć biurokrację w naszej firmie.

 

Be in the red – zwrot odnoszący się do sytuacji finansowej przedsiębiorstw i biznesów, oznaczający, że dana firma jest na minusie, ma zadłużenie, jest niewypłacalna lub ma saldo debetowe na koncie. Stosowany jest także do osób fizycznych.

If we don’t boost the sales, we’ll be in the red again.

Jeśli nie zwiększymy sprzedaży, ponownie będziemy w długach.

 

Be in the black – idiom określający sytuację finansową firmy, być na plusie, mieć dodatnie saldo.

If a business is in the black, it has some money in the bank account and it is not in debt.

Jeśli biznes jest na plusie, posiada środki finansowe na koncie bankowym i nie jest zadłużony.

 

Win-win situation – idiom określa sytuację w negocjacjach,  w której nie ma przegranych, dwie strony odnoszą korzyści.

This deal is a win-win situation.

Ta umowa jest korzystna dla obu stron.

 

Cut corners – idiom oznacza sytuację kiedy robimy coś „po łebkach”, idziemy na skróty, chcemy zaoszczędzić kosztem jakości wykonanej usługi lub produktu, planujemy oszczędności.

Don’t cut corners on this project. It has to be done well, no matter the cost.

Nie oszczędzaj na tym projekcie. Bez względu na koszty, musi być wykonany perfekcyjnie.

 

Upper hand – idiom stosowany z get the upper hand, have the upper hand, gain the upper hand oznacza mieć/zdobyć/uzyskać przewagę w czymś, w negocjacjach, w pozycji na rynku.

After hours of fierce negotiations, the President got the upper hand.

Po wielogodzinnych ostrych negocjacjach prezydent zyskał przewagę.

 

Up-market – idiomu tego używamy, gdy określamy produkt przeznaczony dla zamożnych klientów, produkt z najwyższej pólki, o wysokiej jakości. 

Up-market brands generate high margins and are sold in small quantities.

Wyroby z wyższej półki mają wysoką marżę i sprzedawane są w małych ilościach.

 

Cash cow – idiom określający dochodową, lukratywną inwestycję, produkt, przedsięwzięcie przynoszące duże zyski,  żyła złota, kura znosząca złote jaja.

We must invest in this new project. It’s going to be a cash cow.

Musimy zainwestować w ten projekt. To będzie żyła złota.

 

By the book- idiom określający działania zgodne z prawem, zgodne z zasadami/przepisami,  stosować się do zasad. Używamy: do something by the book; go by the book.

My boss always goes strictly by the book.

Mój szef zawsze działa zgodnie z prawem.

 

Round-the-clock – pracować całą dobę, 24/7 – work round-the-clock, lub inne znaczenie – całodobowy.

He works round the clock.

On pracuje całą dobę.

My sister needs round-the-clock care.

Moja siostra wymaga całodobowej opieki.